Algemene verkoopsvoorwaarden

De Verkoper nodigt u uit om deze Verkoopsvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens een aankoop te doen via de Site.


Dit document bevat de verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op online aankopen via de website www.chicco.be ("Site"), eigendom van Artsana Belgium, zoals hieronder geïdentificeerd.


De producten en diensten die op de Site worden aangekocht, worden rechtstreeks verkocht door Artsana Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Trademart Brussels, Atomium Square 1, Postbus 53 - 1020 Brussel., BTW-nummer BE 0433.810.823, (de "verkoper").

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van de verkoper via het contactformulier hier www.chicco.be/assistance-service-client.html

De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen; elke nieuwe regel zal van kracht zijn vanaf de publicatie ervan op de Site en zal van toepassing zijn op de verkopen die na de publicatie ervan plaatsvinden. Indien u reeds hebt ingestemd met de Algemene Voorwaarden in verband met uw abonnement op een door Artsana geleverde dienst, zullen wij u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden.

Alvorens een bestelling te plaatsen en een koopovereenkomst aan te gaan, dient de Klant de huidige Algemene Voorwaarden en alle door de Verkoper via de Site verstrekte informatie zorgvuldig te lezen, zowel vóór als tijdens het aankoopproces. De Algemene Verkoopvoorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld via de rubriek "Algemene Verkoopvoorwaarden" van de Site, toegankelijk via de gelijknamige link in de voettekst van de Site. De Klant is gemachtigd deze op te slaan en te reproduceren. Ze worden ook ter beschikking gesteld van de Klant via de desbetreffende link tijdens het aankoopproces en moeten worden aanvaard om verder te kunnen gaan met de aankoop.


1. Definities

1.1 Klant: de consument, zoals hieronder gedefinieerd.

1.2 Orderbevestiging: een bericht dat per e-mail aan de Klant wordt gestuurd en dat de definitieve details van de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Klant bevat (waarvan deze voorwaarden integraal deel uitmaken).

1.3 Consument: een natuurlijke persoon van wettelijke leeftijd of in ieder geval handelingsbekwaam, die een bestelling plaatst op de Site voor niet-zakelijke doeleinden.

1.4 Verkoper: Artsana Belgium, met maatschappelijke zetel te Trademart Brussel, Atomium Square 1, Postbus 53 - 1020 Brussel, BTW-nummer BE 0433.810.823, een handelsvennootschap waarmee de Klant de koopovereenkomst sluit en die de producten op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid aan de Klant verkoopt.

1.5 Prijs: de in de orderbevestiging vermelde contractuele tegenprestatie, inclusief BTW.

1.6 Product(en): de producten vermeld in de op de Site gepubliceerde elektronische catalogus, zoals beschreven in de desbetreffende productfiches en gedetailleerd aangegeven in de Orderbevestiging.


2. Handelspolis - Toepassingsgebied

2.1 De missie is het promoten en verkopen van de producten van de verkoper, met name B2C (Business to Consumer) handel aan particuliere consumenten. Uit hoofde van zijn commercieel beleid, wordt de aankoop van Producten via de Site gedaan met registratie en is toegestaan aan natuurlijke personen die de hoedanigheid van consument hebben en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De Verkoper verzoekt derhalve de gebruikers die geen consumenten zijn, zich te onthouden van pogingen om via de Site commerciële betrekkingen met de Verkoper aan te knopen en van het plaatsen van bestellingen via derden. Uit hoofde van zijn commercieel beleid behoudt de Verkoper zich het recht voor om bestellingen van anderen dan de Klant of in ieder geval bestellingen die niet in overeenstemming zijn met zijn commercieel beleid, niet in behandeling te nemen.

Deze Verkoopvoorwaarden regelen uitsluitend het aanbod, de overdracht en de aanvaarding van bestellingen van producten tussen Klanten en de Verkoper via de Site ("Verkoopvoorwaarden").

2.2 Deze Verkoopvoorwaarden regelen echter niet de levering van diensten of de verkoop van producten door andere partijen dan de Verkoper die op de Site aanwezig zijn via links, banners of andere hyperlinks. Alvorens bestellingen van producten en/of diensten bij andere partijen dan de Verkoper te plaatsen, wordt de Klant verzocht hun verkoopvoorwaarden te controleren. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de levering van diensten door derden anders dan de Verkoper of voor het sluiten van e-commerce transacties tussen gebruikers en derden.

2.3 In geval van een computer-, manuele, technische of andere fout die kan leiden tot een niet door de verkoper voorziene substantiële wijziging van de openbare verkoopprijs, waardoor deze exorbitant of kennelijk belachelijk wordt, wordt de bestelling als nietig beschouwd en wordt het door de klant betaalde bedrag terugbetaald binnen 14 dagen vanaf de dag van de annulering, mits kennisgeving aan de klant.

2.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor de juistheid en goede trouw van de Klant te controleren en te beoordelen, met name in geval van onjuiste of valse invoer van gegevens of het gebruik van promoties of kortingsbonnen. Indien het gedrag van de Klant onwettig en onjuist blijkt te zijn, behoudt de Verkoper zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen om een einde te maken aan de onregelmatigheden.

2.5 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden gepubliceerd op de homepage van de Website en kunnen door de Klant op elk ogenblik worden geraadpleegd, vóór en tijdens het plaatsen van de bestelling, en moeten uitdrukkelijk worden aanvaard om met de bestelling te kunnen doorgaan.


3. Hoe het contract met Artsana Belgium afsluiten?

3.1 Om een overeenkomst voor de aankoop van een of meer Producten op de Site te sluiten, moet de Klant het bestelformulier in elektronische vorm invullen, waarbij hij erop moet letten dat hij zijn gegevens correct invoert zoals gevraagd in het formulier zelf, en het elektronisch naar de Verkoper sturen, volgens de instructies die op de Site worden gegeven.

Om de koopovereenkomst te sluiten, is registratie op de Site noodzakelijk: de Klant moet zijn eigen "account" (of persoonlijk profiel) aanmaken door de formulieren op de Site in te vullen, waarbij hij erop moet letten dat hij zijn persoonlijke gegevens correct invoert zoals gevraagd in de elektronische registratieformulieren, zodat hij gemakkelijker kan overgaan tot de aankopen, zelfs na de eerste, zonder telkens alle formulieren te moeten invullen.

De Klant neemt in elk geval de verantwoordelijkheid op zich voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de persoonlijke gegevens die hij bij de inschrijving en verzending van het bestelformulier heeft ingevoerd en aan de Verkoper heeft meegedeeld. Het is wel verstaan dat schade/vertraging/ongemak in verband met en/of te wijten aan de onjuistheid en/of valsheid van de bij de inschrijving ingevoerde en/of later gewijzigde persoonsgegevens in geen geval ten laste van de verkoper komt. In ieder geval kan de Klant, voordat hij de bestelbon verzendt, eventuele invoerfouten opsporen en corrigeren door terug te keren naar de desbetreffende invoerformulieren. 

3.2 Het bestelformulier bevat een verwijzing naar de Verkoopvoorwaarden en een samenvatting van de belangrijkste informatie over elk besteld Product. In het bijzonder worden de prijs (inclusief eventuele belastingen en/of heffingen), de gekozen betalingswijze en de wijze van levering van de bestelde Producten (en de bijbehorende kosten) toegelicht.

 3.3 Alvorens de producten te kopen door het bestelformulier in te dienen, is de Klant verplicht de Algemene Verkoopvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen en een exemplaar af te drukken en/of op te slaan voor eventueel later gebruik. In het bijzonder zal de Klant, alvorens de online aankoopprocedure en de betaling af te ronden, worden verzocht deze Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen en te aanvaarden.

3.4 De overeenkomst komt tot stand wanneer de Verkoper, na verificatie van de bestelgegevens door de Klant, de desbetreffende bestelbon elektronisch ontvangt.

3.5 Door het indienen van het Bestelformulier aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en stemt hij ermee in deze Verkoopvoorwaarden na te leven in zijn transacties met de Verkoper. Indien de Klant niet akkoord gaat met een van de voorwaarden hiervan, wordt de Klant verzocht de bestelbon voor de aankoop van producten op de Site niet in te dienen.

3.6 Door het indienen van het Bestelformulier, wat gebeurt na het klikken op de knop "Bestelling betalen", bevestigt de Klant dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de overige informatie op de Site, in de Voorwaarden en in het Privacybeleid.

3.7 De bestelbon wordt gearchiveerd in de database van de verkoper gedurende de periode die nodig is om de bestellingen te verwerken en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen. De Klant kan de bestelbon raadplegen in de rubriek "Bestellingen" van Mijn Chicco.

3.8 De taal waarover de Klant beschikt om het contract met de Verkoper te sluiten is het Frans of het Nederlands.

3.9 De prijzen van de producten kunnen worden aangepast. De Klant is verplicht de definitieve verkoopprijs te controleren alvorens de desbetreffende bestelbon in te dienen.

3.10 Aankoopaanvragen die voorzien in levering in andere landen dan België (zie rubriek "Verzending en levering van het product") kunnen door de Verkoper niet worden aanvaard.

3.11 Bij het sluiten van de overeenkomst neemt de verkoper de bijbehorende inkooporder over.

3.12 De Verkoper kan door de Klant ingediende bestellingen niet verwerken indien niet voldoende solvabiliteitsgaranties worden verstrekt of indien de door de Klant verstrekte gegevens onvolledig of onjuist zijn. In dergelijke gevallen stelt de Verkoper de Klant per e-mail of via de Klantendienst in kennis van de niet-uitvoering van de overeenkomst, met opgave van de redenen waarom de bestelling niet kon worden uitgevoerd. De Verkoper zal de reeds betaalde prijs terugbetalen op de hieronder beschreven wijze (zie rubriek "Terugbetalingsvoorwaarden").

3.13 In het algemeen zijn alle artikelen op de site onmiddellijk beschikbaar. Technische fouten in verband met de stand van de voorraden kunnen zich echter uitzonderlijk voordoen en de Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van een of meer producten. Indien bepaalde op de site gepresenteerde producten niet meer beschikbaar of te koop zijn na verzending van het Bestelformulier, is het de verantwoordelijkheid van de Verkoper om de Klant van deze onbeschikbaarheid op de hoogte te brengen voordat de Bestelling wordt bevestigd. Onverminderd hetgeen hierna wordt overeengekomen en derhalve de mogelijkheid om het herroepingsrecht uit te oefenen voor alle bestelde producten (zie rubriek "Herroepingsrecht"), geldt de verzending van het bestelformulier door de Klant eveneens als aanvaarding van een eventuele gedeeltelijke levering, beperkt tot de beschikbare producten onder de bestelde producten. Indien de Klant reeds de volledige bestelling heeft betaald, zal de Verkoper het bedrag dat overeenkomt met de niet-beschikbare producten terugbetalen op de hieronder beschreven wijze (zie rubriek "Terugbetalingsprocedures"), onverminderd de andere rechten van de Klant.

3.14 Zodra de overeenkomst is gesloten, stuurt de Verkoper de Klant, op het e-mailadres en in de taal die in het bestelformulier zijn vermeld, een verzoek om bevestiging van de bestelling, waarin de informatie van het bestelformulier wordt samengevat. Dit document moet niet worden beschouwd als een bevestiging van de bestelling, die op een later tijdstip, wanneer de producten daadwerkelijk worden verzonden, zal worden verzonden.

3.15 Bij de daadwerkelijke verzending van de in het Bestelformulier vermelde Producten, stuurt de Verkoper de Bestelbevestiging naar de Klant, naar het e-mailadres en in de taal die hij heeft opgegeven. Dit document bevat een lijst van de daadwerkelijk aangekochte producten en hun belangrijkste kenmerken, met inbegrip van de prijs inclusief BTW. Het zal ook alle informatie bevatten over de verzendingsgegevens, de kosten en de verwachte leveringstermijnen. Bovendien vermeldt het de totale kosten van de bestelling (met en zonder BTW) en de belangrijkste gegevens over de verrichte betaling. Tenslotte bevat dit document een samenvatting van de algemene verkoopvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de fiscale gegevens van de verkoper (naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, handelsregister, belastingcode, BTW-nummer en verantwoordelijke persoon). 


4. Annulering van de bestelling

4.1 Onverminderd de bepalingen inzake annulering kunt u bestellingen die nog niet zijn verwerkt (gemarkeerd met de status "in behandeling") annuleren via het contactformulier hier www.chicco.be/assistance-service-client.html

4.2 Het is niet mogelijk een bestelling te annuleren zodra het verzendingsproces is gestart, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn voorzien.

4.3 In het geval dat, op het moment van annulering van een bestelling, de bijbehorende betaling reeds is verricht, dient u contact op te nemen met de klantenservice om de terugbetalingsprocedure te doorlopen (zoals beschreven in het hoofdstuk "Terugbetalingsprocedures").


5. Garanties en dienst na verkoop

5.1 De op de Website aangeboden Producten zijn uitsluitend eerste kwaliteitsproducten.

5.2 De verkoper verkoopt geen producten die onregelmatig zijn of van mindere kwaliteit dan de overeenkomstige normen die op de markt worden aangeboden.

5.3 De essentiële kenmerken van de Producten worden op de Site aangegeven op elke detailpagina van het Product. De afbeeldingen en kleuren van de te koop aangeboden Producten kunnen echter afwijken van de werkelijkheid als gevolg van het effect van de gebruikte internetbrowser en monitor. Derhalve wordt overeengekomen dat, onverminderd de vermeldingen op het etiket en onverminderd het herroepingsrecht, de Klant geen bezwaar zal kunnen maken bij de Verkoper indien het geleverde Product qua kleur/vorm/grootte niet overeenstemt met de afbeelding van het op de Site gepresenteerde Product. De Verkoper behoudt zich inderdaad het recht voor de verpakking van het Product op elk moment te wijzigen.

5.4 De Verkoper draagt er zorg voor dat hetgeen op de Site wordt beschreven en gepresenteerd overeenkomt met hetgeen op het etiket van de verpakking van het Product wordt vermeld. In ieder geval wordt benadrukt dat in geval van tegenstrijdigheden, het etiket en de gebruiksaanwijzing van het Product die door de Verkoper worden verstrekt, altijd als authentiek worden beschouwd.

5.5 Bij aflevering van het gekochte Product door de vervoerder is de Klant verplicht te controleren of het aantal geleverde colli overeenkomt met het aantal dat in het vervoersdocument is vermeld en of de verpakking intact, onbeschadigd, niet nat of op enigerlei wijze gewijzigd is, met inbegrip van het afsluitmateriaal (plakband of metalen strips). Bij ontvangst van de Producten zal de Klant :

- zorg ervoor dat de verpakking intact is. Indien dit niet het geval is, moet de Klant de Producten NIET verwijderen en ze bij de koerier achterlaten. In dat geval moet de Klant de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat de gekochte goederen zo spoedig mogelijk opnieuw kunnen worden verzonden;

- het door de vervoerder aangeboden document van ontvangst van de goederen ondertekenen en daarbij steeds de vermelding "AANVAARD MET VOORBEHOUD" aanbrengen. Dit maakt het gemakkelijker en sneller om een vergoeding te krijgen voor eventuele transportschade;

- het pakket fotograferen - indien de ontvangen Producten beschadigd of onvolledig/onjuist zijn - zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, zodat de Verkoper in geval van een vordering tot terugbetaling dit materiaal kan opvragen om het werkelijke probleem te verifiëren.

Zodra het vervoersdocument is ondertekend, kan de Klant zich niet meer verzetten tegen de uiterlijke kenmerken van het geleverde en gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten in alle opzichten over op de Klant.

5.6 Bij uitzondering biedt de Verkoper de Klant een aanvullende garantie, volgens welke, indien de Klant de bepalingen van paragraaf 5.5 niet naleeft en daardoor het recht verliest om de schade aan de Producten bij de zeevervoerder te claimen, de Verkoper in ieder geval de beschadigde goederen zal vergoeden, in overeenstemming met de hierin opgenomen voorwaarden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze bijkomende garantie op elk moment op te heffen, mits kennisgeving op de Site.

5.7 Onverminderd de verschillende wettelijke bepalingen ter bescherming van de onvervreemdbare rechten van de consument, is de verkoper jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het product.

De consument beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen om de wettelijke garantie van overeenstemming in werking te stellen indien een gebrek aan overeenstemming blijkt. Gedurende deze termijn hoeft de consument alleen het bestaan van het gebrek aan overeenstemming aan te tonen en niet de datum waarop dit gebrek zich heeft voorgedaan.

Wanneer de koopovereenkomst voorziet in de levering van digitale inhoud of een digitale dienst op continue basis voor een periode van meer dan twee jaar, is de wettelijke garantie van toepassing op die digitale inhoud of digitale dienst gedurende de gehele periode van levering. Gedurende deze termijn hoeft de consument alleen het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of dienst aan te tonen en niet de datum waarop deze is verschenen.

De wettelijke garantie van overeenstemming houdt voor de handelaar de verplichting in om, in voorkomend geval, alle aanpassingen te verrichten die nodig zijn om de overeenstemming van de goederen te handhaven.

De wettelijke garantie van overeenstemming geeft de consument het recht om de goederen binnen dertig dagen na zijn verzoek kosteloos en zonder noemenswaardig ongemak te herstellen of te vervangen.

Indien de goederen onder de wettelijke conformiteitsgarantie worden hersteld, geniet de consument een verlenging van de oorspronkelijke garantie met zes maanden.

Indien de consument vraagt om reparatie van het goed, maar de verkoper een vervanging oplegt, wordt de wettelijke garantie van overeenstemming verlengd voor een periode van twee jaar vanaf de datum van vervanging van het goed.

De consument kan een vermindering van de aankoopprijs verkrijgen door de goederen te behouden of de overeenkomst ontbinden door volledige terugbetaling te verkrijgen in ruil voor terugzending van de goederen, indien

1° De handelaar weigert de goederen te herstellen of te vervangen;

2° De goederen worden hersteld of vervangen na een termijn van dertig dagen;

3° De herstelling of de vervanging van de goederen veroorzaakt grote ongemakken voor de consument, met name wanneer de consument definitief de kosten van terugname of verwijdering van het niet-conforme goed draagt, of wanneer hij de kosten van installatie van het herstelde of vervangende goed draagt;

4° De non-conformiteit van de goederen blijft bestaan ondanks de vergeefse pogingen van de verkoper om ze in overeenstemming te brengen.

De consument heeft tevens recht op vermindering van de prijs van de goederen of op ontbinding van de overeenkomst wanneer het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat onmiddellijke vermindering van de prijs of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. De consument is dan niet verplicht vooraf om herstel of vervanging van de goederen te verzoeken.

De consument kan de verkoop niet ontbinden indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Elke periode van stilstand van de goederen met het oog op reparatie of vervanging schorst de garantie die nog liep tot de goederen in goede staat werden afgeleverd.

Een verkoper die te kwader trouw de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie belemmert, kan een burgerlijke boete krijgen van maximaal 300.000 euro, die kan worden verhoogd tot 10% van de gemiddelde jaaromzet (artikel L. 241-5 van de consumentenwet).

De consument profiteert ook van de wettelijke garantie voor gebreken, gedurende een periode van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. Deze garantie geeft de consument recht op een prijsvermindering indien de goederen worden behouden of op een volledige terugbetaling in ruil voor de teruggave van de goederen.

De verkoper behoudt zich het recht voor afbeeldingen/foto's/video's op te vragen om een voorafgaande beoordeling te kunnen maken. De verkoper behoudt zich het recht voor de gebruiker te vragen om bij het verzoek om gebruikmaking van de wettelijke garantie van overeenstemming, de orderbevestiging en/of de leveringsbon of enig ander document waaruit de datum van aankoop en de datum van levering blijken, te voegen. Onverminderd de gevallen waarin de rechtsmiddelen van prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst van toepassing zijn, stelt de verkoper, nadat hij de naleving van het bovenstaande heeft gecontroleerd, de klant in kennis van de procedures voor reparatie of vervanging van het product onder garantie. Indien nodig zorgt de Verkoper er op eigen kosten voor dat het gebrekkige Produkt per koerier wordt afgehaald, rechtstreeks op een door de Klant opgegeven adres. Na ontvangst van het product zal de verkoper de feitelijke wijziging beoordelen en, in geval van een positieve retourzending, de goederen op eigen kosten herstellen of vervangen, binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen na de datum van ontvangst van de retourzending. In geval van een negatief antwoord zal de Verkoper het negatieve resultaat van de retourprocedure onmiddellijk meedelen aan de Klant, aan wie geen vervangend product zal worden toegezonden. In elk geval kan de Klant op eigen kosten het product bij de Verkoper terughalen binnen een termijn en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen vanaf de mededeling van het negatieve resultaat van de procedure, onverminderd de rechten die de Klant bij wet heeft erkend.

5.8 De conformiteitsgarantie van de producten wordt correct toegepast als ook aan de volgende voorwaarden volledig is voldaan: a.) het verzoek om de garantieprocedure te openen bevat informatie over de bestelcode en de reden van de retourzending; b.) de geretourneerde producten worden in één zending naar de Verkoper gestuurd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om producten van dezelfde bestelling, die op verschillende tijdstippen zijn teruggestuurd en verzonden, niet te aanvaarden. De verkoper behoudt zich het recht voor de gebruiker te vragen om bij het verzoek tot gebruik de wettelijke garantie van overeenstemming, de orderbevestiging en/of de leveringsbon of enig ander document waaruit de datum van aankoop en de datum van levering blijken, te voegen.

5.9 De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van overmacht of indien de schade is veroorzaakt door de Klant of een derde. Deze garantie geldt alleen voor producten gekocht door een Klant die in België woont.

5.10 De in artikel 5.9 vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de Verkoper, of ernstig letsel of overlijden veroorzaakt door grove nalatigheid van de Verkoper.

5.11 De conformiteitsgarantie van de producten is voorbehouden aan de Klanten van de Site. Het is alleen van toepassing op gebruikers die een aankoop hebben gedaan op de Site voor andere doeleinden dan een professionele activiteit. Op degenen die op de Site hebben gekocht en die geen Klant zijn, zijn de garantie voor gebreken aan het verkochte artikel, de garantie voor gebreken aan de beloofde en essentiële kwaliteiten en de andere in het Burgerlijk Wetboek voorziene garanties met de desbetreffende voorwaarden, verbeurtenissen en beperkingen van toepassing. Uitgesloten van het toepassingsgebied van de conformiteitsgarantie van de producten zijn gebreken of storingen die veroorzaakt zijn door toevallige gebeurtenissen of door de verantwoordelijkheid van de gebruiker of door gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik en/of de bepalingen van de gebruiksaanwijzing van het product, alsmede in gevallen waarin de producten op ongeschikte plaatsen zijn opgeslagen of zijn blootgesteld aan weersomstandigheden, vuil of verontreinigende stoffen.


6. Betalingen

6.1 De verkoper accepteert alleen betalingen in euro's.

6.2 De Klant kan één van de in de bestelbon vermelde methoden gebruiken om de prijs van de Producten en de bijbehorende verzend- en leveringskosten te betalen.

6.3 In geval van betaling per creditcard wordt het gehele betalingsproces veilig afgehandeld door Nexi. Daarom zal de verkoper nooit in het bezit zijn van gevoelige informatie (bv. volledig krediet-/debetkaartnummer of veiligheidscode).

6.4 Een optionele opslagfunctie voor creditcards zal op de site beschikbaar zijn voor toekomstige aankopen. Deze functie kan door de Klant bij de bestelling worden geactiveerd door "instellen als standaard betaalmethode" te selecteren: de kredietkaartgegevens worden uitsluitend door Nexi opgeslagen en de Verkoper kan er in geen geval bezit van nemen. Telkens wanneer de Klant voor een bestelling betaalt met de "stored card" functie, zal het systeem van de Verkoper contact opnemen met het systeem van Nexi met het verschuldigde bedrag en een speciale code, "Alias" genaamd, die de creditcard op unieke wijze aan de betaling koppelt. Het proces zal volledig worden getraceerd door Nexi en het zal niet mogelijk zijn om de oorspronkelijke kaartgegevens op enigerlei wijze te herleiden tot de verkoper. De respectieve gegevensbeschermingsregels van de betalingsdienstaanbieder zijn van toepassing.

6.5 Indien u bij Klarna in termijnen betaalt, kunt u de kosten van uw aankoop in 3 gelijke termijnen verdelen: de eerste termijn bij de bevestiging van uw bestelling, de tweede en derde termijn na respectievelijk 30 en 60 dagen. De betaling voor elke termijn wordt automatisch afgeschreven van de krediet- of debetkaart die tijdens het aankoopproces werd gebruikt. Er is geen rente of commissie op deze manier van betalen. Als u problemen heeft met de betaling door Klarna, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van Klarna.

6.6 Zodra de aanvraag van de bestelbon is verzonden, zal de verkoper via de voornoemde betalingsdienstaanbieders de betaling vragen - via de door de klant gekozen methode - van een bedrag dat gelijk is aan het op de bestelbon zelf vermelde bedrag, met als gevolg dat, indien de gevraagde toestemming wordt bevestigd, tegelijkertijd wordt overgegaan tot de feitelijke debitering of pre-autorisatie van het bedrag volgens de gekozen betalingsmethode.


7. Producten voor verzending en levering

7.1 De verkoper verzendt zijn producten in België door middel van een vervoerder. De levering geschiedt door een vervoerder binnen 3 tot 5 werkdagen (d.w.z. van maandag tot vrijdag) na ontvangst van de bestelbon. In elk geval behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelde producten te leveren binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

7.2 De verkoper verbindt zich ertoe al het nodige te doen om de hierboven vermelde leveringstermijnen te respecteren.

7.3 Het land waarnaar de Verkoper zijn producten verzendt is uitsluitend België.

7.4 De kosten van elke verzending in verband met een bestelling variëren volgens de volgende parameters: het type levering, de plaats van bestemming en het totale gewicht van de Producten die met de enkele bestelling zijn gekocht, en worden in alle gevallen zowel tijdens de procedure voor het doorgeven van de bestelling als in de Bestelbevestiging toegelicht.

7.5 Er staan de Gebruiker verschillende methoden van thuisbezorging ter beschikking en voor elk daarvan worden de leveringsvoorwaarden en de daaraan verbonden kosten of berekeningsmethoden aangegeven op de overzichtspagina van de bestelling en in de speciale rubriek FAQ.

7.6 Alle bovengenoemde kosten zijn inclusief BTW, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

7.7 De Klant is verplicht het aantal en de integriteit van de colli steeds te controleren. In geval van anomalieën of schade moet onmiddellijk een klacht worden ingediend bij de vervoerder, die de levering weigert en de klantendienst onmiddellijk op de hoogte brengt van het incident. De kosten van vervanging en herverzending zijn geheel voor rekening van de verkoper.

7.8 De levering per expreskoerier vindt plaats op straatniveau en wordt, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tijdens de normale kantooruren (8.30 tot 17.00 uur), met uitzondering van nationale feestdagen en alleen op nationaal grondgebied.


8. Herroepingsrecht

8.1. De klant-consument heeft het recht om van de koopovereenkomst af te zien, om welke reden dan ook, zonder opgave van redenen en zonder boete, volgens de voorwaarden en procedures die in de volgende artikelen zijn vermeld.

8.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten (op het gevraagde adres), inloggen op zijn account op Mijn Chicco en naar de rubriek "Bestellingen" gaan, de bestelling identificeren waarvoor hij volledig of gedeeltelijk wenst terug te sturen en de rubriek "Terugsturen" selecteren. U kunt ook het herroepingsformulier in bijlage 1 bij deze algemene verkoopvoorwaarden invullen.

In dit stadium moet u het (de) te retourneren product(en) selecteren en de reden voor het retouraanvraagstuk aangeven.

U moet dan een van de volgende terugkeermethoden kiezen:

AFHALEN THUIS - De verkoper regelt het afhalen, waar en wanneer de klant dat wenst. De kosten voor het ophalen van het pakket zijn voor rekening van de Klant, waarbij een bedrag van € 6,00 in mindering wordt gebracht op de totale restitutie. Bij het invullen van de retourprocedure geeft de Klant het adres op waar de afhaling moet plaatsvinden en kiest hij het afhaalvenster voor het pakket. Ophalen aan huis is niet mogelijk als de kosten van de geretourneerde producten lager zijn dan de kosten die voor de dienst worden ingehouden, d.w.z. € 6,00.

AUTONOMISCHE TERUGZENDINGEN - de klant kan het product of de producten terugzenden via de vervoerder van zijn/haar keuze en de verzendkosten zijn voor zijn/haar rekening.

Ga ten slotte, na controle van de gegevens, over tot de bevestiging van de aangifte.

8.3 Zodra de bovenvermelde kennisgeving van herroeping is ontvangen, zal de Verkoper, nadat hij heeft gecontroleerd of aan de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht is voldaan, d.w.z. binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten door de Klant, via zijn Klantendienst een "opening van retour" e-mail naar de Klant sturen, met daarin de procedure die moet worden gevolgd voor de terugzending van de Producten (zie "Procedure voor terugzending voor herroeping").

Het geretourneerde Product moet door de Verkoper worden ontvangen binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling dat de retourzending is geopend voor afhaling.

Bij ontvangst van de producten opent de Verkoper een terugbetalingsprocedure (zie Terugbetalingen) indien en alleen indien de producten binnen de termijn zijn verzonden (het poststempel of de datum van levering aan een vervoerder, indien van toepassing, wordt beschouwd als de datum) en indien de producten perfect intact zijn en in hun oorspronkelijke verpakking compleet in al zijn onderdelen (productverpakking en documentatie van accessoires) en herverpakt zijn in een zodanige staat dat ze opnieuw te koop kunnen worden aangeboden.

8.4 In geval van herroeping meegedeeld door de Klant op de wijze voorzien in het vorige artikel, zal de Verkoper aan de Klant alle door deze laatste betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van die voor de leveringskosten van de Producten (met uitzondering van de Bijkomende Diensten), indien van toepassing, binnen 14 dagen na ontvangst van de door de Consument-Klant verstuurde kennisgeving van herroeping. De verzending, in het geval van een ZELFVERZENDING, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant tot het certificaat van ontvangst in het door de Verkoper aangegeven magazijn. 

De Klant is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van het Product dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product zelf vast te stellen. Het Product moet in ieder geval met normale zorg worden behandeld en onbeschadigd, compleet in al zijn onderdelen, volledig functioneel, compleet met alle accessoires, handleidingen/illustratiebladen en wegwerpverzegelingen, indien aanwezig, die nog aan het Product zijn bevestigd en intact en onveranderd zijn, alsmede vrij van tekenen van gebruik of vuil (bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, de wielen van de kinderwagens moeten in perfecte staat zijn en geen enkel teken vertonen), en, indien mogelijk, in de originele verpakking. Bij aankomst op het door de Verkoper opgegeven adres wordt het Produkt onderzocht op eventuele schade of wijzigingen die niet het gevolg zijn van het vervoer. Indien de oorspronkelijke verpakking en/of wikkel beschadigd is, zal de Verkoper van de verschuldigde terugbetaling een percentage aftrekken dat gelijk is aan de respectieve waardevermindering van het Product.

8.5 Gelet op de kenmerken van de door de Verkoper verkochte Producten geldt het herroepingsrecht uitsluitend voor het gekochte Product in zijn geheel; het is niet mogelijk het herroepingsrecht slechts op één of meer onderdelen van het gekochte Product uit te oefenen. In het geval van een Bestelling die uit meer dan één Product bestaat, zal het mogelijk zijn het herroepingsrecht uit te oefenen voor één of meer Producten van de Bestelling, waarbij de te retourneren Producten in het bericht van herroeping moeten worden gespecificeerd. In dat geval vindt de terugbetaling plaats volgens de in het vorige artikel aangegeven procedures.

8.6 Ongeacht de correspondentie tussen de in de Bestelbon vermelde ontvanger van de Producten en de persoon die de voor zijn aankoop verschuldigde bedragen heeft betaald, zal de terugbetaling van de bedragen steeds door de Verkoper geschieden ten gunste van de persoon die de betaling heeft verricht (geïdentificeerd als de houder van de voor de aankoop gebruikte kredietkaart of als de houder van de lopende rekening van waaruit de voor de aankoop gebruikte bankoverschrijving is verricht). In het geval van terugbetalingen voor aankopen die geheel of gedeeltelijk met een cadeaubon zijn gedaan, is de eerste terugbetalingsmethode de cadeaubon(nen) zelf, gevolgd door de andere betalingsmethode. De Verkoper behoudt zich, eveneens in overeenstemming met het consumentenwetboek, het recht voor niet tot terugbetaling over te gaan zolang hij de Producten niet heeft teruggekregen of zolang de Klant niet heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden.

8.7 Het herroepingsrecht wordt geacht correct te zijn uitgeoefend indien tevens volledig is voldaan aan de volgende voorwaarden

1. Het retourformulier wordt in alle delen ingevuld en verzonden

2. De producten met betrekking tot de bestelling waarvoor het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, worden in één enkele zending naar de verkoper gestuurd. De Verkoper behoudt zich namelijk het recht voor om producten van dezelfde bestelling, die op verschillende tijdstippen worden teruggestuurd en verzonden, niet te aanvaarden.


9. Retourzendingen

9.1 De retourprocedure is alleen open na een verzoek van de klant om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. In elk geval zal de Verkoper na het verzoek van de Klant nagaan of de voorwaarden voor de opening van een retourprocedure aanwezig zijn.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten (op het gevraagde adres) inloggen op zijn account op My Chicco en naar de rubriek "Bestellingen" gaan, de bestelling identificeren waarvoor een volledige of gedeeltelijke terugzending nodig is en de rubriek "Terugzenden" selecteren.

Op dit punt moet u het (de) te retourneren product(en) selecteren en de reden voor de retouraanvraag opgeven.

U moet dan een van de volgende terugkeermethoden kiezen:

AFHALEN THUIS - De verkoper regelt het ophalen, waar en wanneer de klant dat wenst. De kosten voor het ophalen van het pakket zijn voor rekening van de Klant, waarbij een bedrag van € 6,00 in mindering wordt gebracht op de totale restitutie. Bij het invullen van de retourprocedure geeft de Klant het adres op waar de afhaling moet plaatsvinden en kiest hij het afhaalvenster voor het pakket. Ophalen aan huis is niet mogelijk als de kosten van de geretourneerde producten lager zijn dan de kosten die voor de service worden ingehouden, d.w.z. € 6,00.

AUTONOMISCHE TERUGZENDINGEN - de klant kan het product of de producten terugzenden via de vervoerder van zijn/haar keuze en de verzendkosten zijn voor zijn/haar rekening.

Ga ten slotte, na controle van de gegevens, over tot de bevestiging van de aangifte.

9.2 Na de opening van een retourprocedure stuurt de Verkoper de Klant een e-mail met een beschrijving van de procedures voor het retourneren van het product.

9.3 Verzendkosten zijn voor rekening van de Klant. De Verkoper biedt de mogelijkheid om het product per transporteur op te halen, rechtstreeks op het door de Klant opgegeven adres, tegen betaling van € 6,00, die in mindering zal worden gebracht op het totale bedrag van de terugbetaling. De klant moet beschikbaar zijn voor de vervoerder om het product op een doordeweekse dag op het door de klant opgegeven adres te komen ophalen. Ophalen aan huis is niet mogelijk als de kosten van de geretourneerde producten lager zijn dan de kosten die voor de service worden afgetrokken, d.w.z. € 6,00. De klant kan ook kiezen voor een vervoerder van zijn keuze en de verzendkosten zijn voor rekening van de klant.


10. Tijdstip en voorwaarden voor terugbetaling  

10.1 Onverminderd andere gevallen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet, kan een terugbetalingsprocedure betrekking hebben op twee verschillende soorten situaties

1. de terugbetaling van het totale bedrag van een bestelling waarvoor het herroepingsrecht is uitgeoefend

2. gedeeltelijke terugbetaling van een bestelling waarvoor een of meer producten niet beschikbaar zijn.

3. terugbetaling overeenkomstig artikel 3.12.

10. 2. Ongeacht de door de Klant gebruikte betalingswijze en onverminderd hetgeen hierboven in artikel 9 met betrekking tot herroeping is bepaald, wordt de terugbetaling door de Verkoper zo spoedig mogelijk geactiveerd en in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen na de verzending van de Bestelbevestiging (in geval van gedeeltelijke terugbetaling wegens het niet beschikbaar zijn van één of meer producten) en binnen 14 (veertien) dagen na de ontvangst van de Kennisgeving van herroeping (in geval van herroeping), indien mogelijk via hetzelfde betalingskanaal waarmee de bestelling werd geplaatst. De crediteringsduur hangt af van het gekozen betalingssysteem, met als gevolg dat zodra het verzoek is gedaan, de Verkoper niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele vertragingen of nalatigheden bij de creditering.

10.3 Ongeacht de correspondentie tussen de in het bestelformulier vermelde ontvanger van de Producten en de persoon die de voor de aankoop verschuldigde bedragen heeft betaald, zal de terugbetaling van de bedragen altijd door de Verkoper worden uitgevoerd ten gunste van de persoon die de betaling heeft verricht (geïdentificeerd als de houder van de kredietkaart waarmee de Prijs is betaald). In het geval van terugbetalingen voor aankopen die geheel of gedeeltelijk met een cadeaukaart zijn gedaan, is de eerste methode van terugbetaling de cadeaukaart(en) zelf, gevolgd door het andere betaalmiddel.


11. Privacybeleid

11.1 Informatie over privacy is opgenomen in het privacybeleid, dat integraal deel uitmaakt van deze verkoopvoorwaarden. Alvorens de bestelling door te geven en dus de koopovereenkomst te sluiten, dient de Klant de informatie over de verwerking van persoonsgegevens aandachtig te lezen. Deze informatie wordt de Klant ter beschikking gesteld via de rubriek "RGPD" van de Site, die kan worden bereikt via de gelijknamige link in de voettekst van de Site, alsook via de passende link tijdens het aankoopproces. De klant heeft het recht deze op te slaan en te reproduceren.

11.2 Voor meer informatie over het privacybeleid kunt u een specifiek verzoek indienen via het contactformulier hier www.chicco.be/assistance-service-client.html.


12. Abonnement

12.1 Om over te gaan tot het abonnement moet de Klant, nadat hij het product dat hij wenst te kopen heeft geïdentificeerd, de frequentie selecteren waarmee hij deze bestelling wenst te herhalen. De hoeveelheid verzonden product wordt automatisch bijgewerkt. Deze zal variëren naargelang de frequentie van de ontvangst en de gekozen maat. Het abonnement is alleen geldig voor de producten die op de betreffende pagina worden aangeboden.

Op de winkelwagenpagina worden producten met een abonnement gemarkeerd met een speciaal "abonnement"-teken om ze te onderscheiden van andere producten.

De aankoopoptie voor een abonnement is alleen compatibel met betaling per creditcard. Het kaartnummer wordt opgeslagen in Nexi's betalingsgatewaysystemen. Noch de verkoper, noch de kaarthouder zullen ooit kennis hebben van de volledige creditcardgegevens.

12.2 De goederen worden verzonden op de eerste werkdag, volgens de bij de bestelling gekozen frequentie en vanaf de datum van de bestelling.

Zodra de bestelbon met één of meer abonnementsproducten is verzonden, is de Verkoper verantwoordelijk voor de automatische bestelling van de bij de bestelling aangegeven hoeveelheid en frequentie. De Verkoper zal het bedrag pas van de geregistreerde kredietkaart afhalen nadat het systeem de beschikbaarheid van het product heeft gecontroleerd.

De totale waarde van de bestelling wordt van tijd tot tijd berekend op basis van de productprijs en de korting die wordt toegepast op de promotie "Abonnement" die op de Chicco website wordt gepubliceerd.

De Verkoper zal de Klant in kennis stellen van de automatische bestelling.

Indien de betalingsgateway bij de inning van het bedrag een anomalie meldt die de inning onmogelijk maakt, zal de bestelling niet worden verzonden en zal de Klantendienst van Chicco contact opnemen met de Klant om de vastgestelde anomalieën te melden en, indien mogelijk, op te lossen.

12.3 De Klant kan het abonnement op elk moment opschorten, het opnieuw activeren vanaf de aangegeven datum of het opzeggen via de Mijn Chicco-zone en heeft de mogelijkheid om meer dan één abonnement tegelijk te activeren.

De voor het abonnement geregistreerde creditcard kan niet worden gewijzigd. Indien nodig moet de klant het abonnement opzeggen en een nieuw abonnement afsluiten.

Indien één of meer producten van een abonnement niet beschikbaar zijn voor verzending wanneer een nieuwe bestelling wordt geplaatst, wordt de klant niets in rekening gebracht. De verkoper zal een nieuwe poging doen om het product op te halen op de vroegst mogelijke datum voor verzending, zodra het product weer beschikbaar is.


13. Chicco cadeaubon

13.1. Aankoop van de Cadeaubon: de "Cadeaubon" is beschikbaar in de vaste bedragen die op de website www.chicco.be worden vermeld, en kan door de Klant of een Derde worden gebruikt om om het even welk product in de Chicco online shop te kopen tot de waarde ervan is uitgeput.

De Chicco cadeaubon is niet op naam, hij is aan toonder, dus overdraagbaar en staat gelijk aan contant geld. De verantwoordelijkheid voor het gebruik en het behoud ervan ligt uitsluitend bij de eigenaar.

De Klant kan één of meerdere Cadeaubonnen kopen en ze voor zichzelf of als geschenk aan derden gebruiken, en ze verschillende keren gebruiken tot het overeenstemmende krediet opgebruikt is, voor de aankoop van producten in de Chicco online shop.

De gekochte cadeaubon kan niet worden aangevuld en zodra het tegoed opgebruikt is, wordt hij gedeactiveerd.

De cadeaubon kan worden gekocht in de online shop. De online gekochte cadeaubon wordt in elektronisch formaat verstrekt en per e-mail verzonden met de identificatiecode van de kaart.

De cadeaubon wordt geactiveerd bij de aankoop, door hem in het winkelwagentje te leggen als u in de Chicco Shop Online koopt. Per bestelling op Chicco.be kun je maximaal 4 cadeaubonnen gebruiken.

De aankoop van de Gift Card is niet onderworpen aan BTW. Op de aankoopfactuur zal daarom worden vermeld: "Uitgezonderd van de toepassing van de BTW overeenkomstig". Het tegoed van de Chicco Cadeaubon brengt geen rente op, is niet verhandelbaar, kan niet worden omgezet in contant geld, het saldo kan niet worden terugbetaald en kan niet worden gebruikt om andere Chicco Cadeaubonnen te kopen.

De Klant wordt gewaarschuwd en verklaart zich ervan bewust te zijn dat de foutieve vermelding van het e-mailadres van de derde aan wie de Cadeaubon moet worden toegestuurd, opgegeven tijdens het aankoopproces van de Cadeaubon, tot gevolg heeft dat de derde de Cadeaubon niet zelf kan ontvangen en gebruiken, zonder dat de Verkoper hiervoor verantwoordelijk is.

Om een cadeaubon te kopen in de Chicco shop, is het noodzakelijk om een gewone account te hebben op Mijn Chicco. Onmiddellijk na de aankoop kan de Cadeaubon worden gebruikt om eender welk product op de online shop te kopen (behalve de Cadeaubonnen zelf), zelfs om de verzendkosten van de online shop te dekken.

Op het einde van het aankoopproces ontvangt de Klant die een of meerdere Cadeaubonnen heeft besteld een e-mail ter bevestiging van de bestelling, met daarin het bestelnummer, een samenvatting van de geplaatste bestelling, het aantal gekochte Cadeaubonnen en hun waarde en een samenvatting van deze voorwaarden met een link naar de volledige versie op de online shop.

13.2 Uitputbaarheid van de Cadeaubon: De Klant of de derde aan wie de Cadeaubon is uitgegeven heeft het recht de Cadeaubon te gebruiken totdat de waarde ervan is uitgeput, in overeenstemming met de voorwaarden die hierin zijn vastgelegd.

Indien de Klant de Cadeaubon aan een derde wenst te geven, verklaart de Klant: Naam van de afzender; Naam van de ontvanger; E-mail van de ontvanger; Tekst van het begeleidende bericht (facultatief).

Deze gegevens worden meegedeeld tijdens het desbetreffende aankoopproces en worden uitsluitend verwerkt om de Verkoper in staat te stellen de Cadeaubon per e-mail naar de Derde te sturen en de daaruit voortvloeiende diensten en verplichtingen door de Verkoper uit te voeren. Deze gegevens (naam en e-mailadres van de derde) worden alleen opgeslagen als informatie bij de door de Klant geplaatste bestelling, op dezelfde wijze als andere gegevens met betrekking tot dezelfde bestelling.

In het geval dat de Gift Card aan een derde partij wordt gegeven, ontvangt de ontvanger van de Gift Card, na verificatie van een succesvolle betaling, een e-mail met de naam van de afzender van de Gift Card, een eventueel begeleidend bericht van de afzender, een uitnodiging om de online shop te bezoeken om de Cadeaubon te gebruiken, het privacybeleid, de voorwaarden van de Cadeaubon, de details van de Cadeaubon (inclusief de bijbehorende code en de waarde van de Cadeaubon) en een samenvatting van de voorwaarden.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van de Gift Card. Bovendien is het mogelijk om meer dan één Cadeaubon te gebruiken voor dezelfde bestelling, tot een maximum van 4 per bestelling.

De Cadeaubon is niet gekoppeld aan de rekening en wordt automatisch gebruikt voor elke aankoop die wordt gedaan totdat het gecrediteerde bedrag is opgebruikt, binnen de geldigheidsduur van de Cadeaubon. In het geval dat het totale bedrag van de bestelling het beschikbare krediet op de Gift Card overschrijdt, moet het resterende bedrag door de Klant of de Derde alleen worden betaald via een van de andere beschikbare methoden, om de bestelling te voltooien.

De klant of de derde aan wie de cadeaubon werd gegeven, kan de status van de cadeaubon (resterend krediet) bekijken op de pagina van het winkelmandje.

De Klant of de derde aan wie de Cadeaubon werd geschonken, wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd en verklaart dat hij/zij zich ervan bewust is dat de kennis van de code van de Cadeaubon het mogelijk maakt dat deze door iedereen via de Chicco online shop kan worden gebruikt: deze code moet dus zorgvuldig worden bewaard en bewaakt.

Met betrekking tot het gebruik van de Cadeaubon wordt overeengekomen dat de gegevens van het verkoopsysteem van de Verkoper, met inbegrip van de computergegevens, beslissend zijn tussen de Klant of de Derde aan wie de Cadeaubon is uitgegeven en de Verkoper.

In geval van aankoop van een of meer Producten door middel van een Cadeaubon kan de Klant zijn herroepingsrecht uitoefenen overeenkomstig artikel 8 van deze Verkoopvoorwaarden.

Indien de Verkoper een terugbetaling moet doen van Producten die geheel of gedeeltelijk zijn gekocht met behulp van een of meer Cadeaubonnen, geschiedt deze terugbetaling door uitgifte van een nieuwe Cadeaubon.

Het gebruik van de Cadeaukaart kan zonder voorafgaande kennisgeving worden beperkt indien verdachte, frauduleuze of illegale activiteiten worden vastgesteld, of indien de Verkoper vermoedt dat deze Voorwaarden niet zijn nageleefd, of indien er uitzonderlijke omstandigheden zijn die de normale werking van de kaart verhinderen.

In geval van een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van een bestelling die uitsluitend met een cadeaubon of met een cadeaubon en een andere betaalmethode is betaald, betalen wij eerst het volledige bedrag ter waarde van de cadeaubon terug en het restant aan de tweede gebruikte betaalmethode.


14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Onverminderd de Europese wetgeving inzake het recht dat van toepassing is op contractuele verbintenissen in het geval van overeenkomsten die door een natuurlijke persoon worden gesloten met een andere persoon die handelt in het kader van de uitoefening van zijn handels- of beroepsactiviteit voor een doel dat kan worden beschouwd als buiten zijn handels- of beroepsactiviteit, worden deze algemene verkoopsvoorwaarden beheerst door het Belgische recht en in het bijzonder door het consumentenwetboek, met specifieke verwijzing naar de regelgeving inzake overeenkomsten op afstand.

14.2 Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering, niet-uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst, of dat op enigerlei wijze verband houdt met de Algemene Verkoopvoorwaarden, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van de plaats waar de Klant woont of woonplaats heeft gekozen.

14.3 De Verkoper wijst de Klant erop dat er een Europees platform voor de online beslechting van consumentengeschillen is opgericht (het zogenaamde cashback Het promotie-platform kan worden geraadpleegd op het volgende adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/; via het cashback-platform kan de consument de lijst van ADR-entiteiten raadplegen, de link naar de website van elk van hen vinden en een onlineprocedure starten om het geschil waarbij hij betrokken is, op te lossen.


15. Wijzigingen en bijwerkingen

15.1 Deze verkoopvoorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd, met name in het licht van wijzigingen in de wetgeving. De nieuwe verkoopsvoorwaarden worden van kracht op de datum van hun publicatie op de Site. Indien u de Verkoopvoorwaarden reeds hebt aanvaard, zullen wij u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze Verkoopvoorwaarden. Voor elk geschil dat kan ontstaan in verband met deze algemene verkoopvoorwaarden en met de krachtens deze algemene verkoopvoorwaarden gedane respectievelijk verzonden leveringen en bestellingen, is, indien de klant een consument is, de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de consument-klant, indien deze zich op Belgisch grondgebied bevindt, bevoegd overeenkomstig artikel 66 bis van het consumentenwetboek.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers die toegang hebben tot, gebruik maken van en/of zich registreren op de website chicco.be, die eigendom is van Artsana Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Trademart Brussel, Atomium Square 1, Postbus 53 - 1020 Brussel, BTW-nummer BE 0433.810.823. De toegang tot en het gebruik van de website en de aankoop van producten veronderstellen het lezen, de kennis en de aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De op de website gekochte producten worden rechtstreeks door Artsana Belgium verkocht.

 Als u hulp nodig heeft, bezoek dan het ondersteuningsgedeelte. Daar vindt u informatie over bestellen en verzenden, terugbetalingen en retouren van op de site gekochte producten, het registratieformulier van de site, tips en andere algemene informatie over de door de site aangeboden diensten.

Voor alle andere juridische informatie verwijzen wij naar de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyruimte.Bijlage 1 - Standaardformulier voor herroeping

Terugtrekkingsformulier

Aan: [naam], [adres]

E-mailadres: [adres]


Ik/Wij(*) deel(*) hierbij mede dat ik/wij(*) mijn/onze(*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)/het verlenen van de volgende dienst* opzeggen,

Besteld op(*) / ontvangen op(*)

Naam van de consument(en),

Adres van de consument(en),

Handtekening van de consument (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.