Wettelijke garantie

De consument beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen om de wettelijke garantie van overeenstemming af te dwingen indien een gebrek aan overeenstemming blijkt. Gedurende deze termijn hoeft de consument alleen het bestaan van het gebrek aan overeenstemming aan te tonen en niet de datum waarop dit gebrek zich heeft voorgedaan.


Wanneer de koopovereenkomst voorziet in de levering van digitale inhoud of een digitale dienst op continue basis voor een periode van meer dan twee jaar, is de wettelijke garantie van toepassing op die digitale inhoud of digitale dienst gedurende de gehele periode van levering. Gedurende deze termijn hoeft de consument alleen het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of dienst aan te tonen en niet de datum waarop deze is verschenen.

De wettelijke garantie van overeenstemming houdt voor de handelaar de verplichting in om, in voorkomend geval, alle aanpassingen te verrichten die nodig zijn om de overeenstemming van de goederen te handhaven.

De wettelijke garantie van overeenstemming geeft de consument het recht om de goederen binnen dertig dagen na zijn verzoek kosteloos en zonder noemenswaardig ongemak te herstellen of te vervangen.

Indien de goederen onder de wettelijke conformiteitsgarantie worden hersteld, geniet de consument een verlenging van de oorspronkelijke garantie met zes maanden.

Indien de consument vraagt om reparatie van het goed, maar de verkoper een vervanging oplegt, wordt de wettelijke garantie van overeenstemming verlengd voor een periode van twee jaar vanaf de datum van vervanging van het goed.

De consument kan een vermindering van de aankoopprijs verkrijgen door de goederen te behouden of de overeenkomst ontbinden door volledige terugbetaling tegen teruggave van de goederen, indien

1° De handelaar weigert de goederen te herstellen of te vervangen;

2° De goederen worden hersteld of vervangen na een termijn van dertig dagen;

3° De herstelling of de vervanging van de goederen veroorzaakt grote ongemakken voor de consument, met name wanneer de consument definitief de kosten van terugname of verwijdering van het niet-conforme goed draagt, of wanneer hij de kosten van installatie van het herstelde of vervangende goed draagt;

4° De non-conformiteit van de goederen blijft bestaan ondanks de vergeefse pogingen van de verkoper om ze in overeenstemming te brengen.

De consument heeft tevens recht op vermindering van de prijs van de goederen of op ontbinding van de overeenkomst wanneer het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat onmiddellijke vermindering van de prijs of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. De consument is dan niet verplicht vooraf om herstel of vervanging van de goederen te verzoeken.

De consument kan de verkoop niet ontbinden indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Elke periode van stilstand van de goederen met het oog op reparatie of vervanging schorst de garantie die nog liep tot de goederen in goede staat zijn afgeleverd.

De bovengenoemde rechten vloeien voort uit de toepassing van de artikelen L. 217-1 tot en met L. 217-32 van het consumentenwetboek.


Een verkoper die te kwader trouw de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie belemmert, kan worden veroordeeld tot een burgerlijke boete van maximaal 300.000 euro, die kan worden verhoogd tot 10% van de gemiddelde jaaromzet (artikel L. 241-5 van de consumentenwet).

De consument profiteert ook van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken krachtens de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende een periode van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. Deze garantie geeft de consument recht op een prijsvermindering indien de goederen worden behouden of op een volledige terugbetaling in ruil voor de teruggave van de goederen.

De verkoper behoudt zich het recht voor afbeeldingen/foto's/video's op te vragen om een voorafgaande beoordeling te kunnen maken. De verkoper behoudt zich het recht voor de gebruiker te vragen om bij het verzoek tot gebruik de wettelijke garantie van overeenstemming, de orderbevestiging en/of de leveringsbon of enig ander document waaruit de datum van aankoop en de datum van levering blijken, te voegen. Onverminderd de gevallen waarin de rechtsmiddelen van prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst van toepassing zijn, stelt de verkoper, nadat hij de naleving van het bovenstaande heeft gecontroleerd, de klant in kennis van de procedures voor reparatie of vervanging van het product onder garantie. Indien nodig zorgt de Verkoper er op eigen kosten voor dat het gebrekkige Produkt per koerier wordt afgehaald, rechtstreeks op een door de Klant opgegeven adres. Na ontvangst van het product zal de verkoper de werkelijke wijziging beoordelen en, in geval van een positieve terugzending, de goederen op eigen kosten herstellen of vervangen, binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen vanaf de datum van ontvangst van de terugzending. In geval van een negatief antwoord zal de Verkoper het negatieve resultaat van de retourprocedure onmiddellijk meedelen aan de Klant, aan wie geen vervangend product zal worden toegezonden. In elk geval kan de Klant op eigen kosten het product bij de Verkoper terughalen binnen een termijn en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen vanaf de mededeling van het negatieve resultaat van de procedure, onverminderd de rechten die de Klant bij wet heeft erkend.