Wettelijke vermeldingen

Chicco is een merk van de groep Artsana S.p.A.

Wettelijke vermeldingen

1.         WETTELIJKE INLICHTINGEN

Onderhavige wettelijke vermeldingen regelen de toegang tot en het gebruik van de inhoud en de diensten, die weergegeven worden op, en toegankelijk zijn via de website www.chicco.be (hierna "Website" genoemd). De informatie en de afbeeldingen die zich op de Website bevinden, worden door Artsana Belgium nv (hierna "Artsana Belgium" genoemd) ter beschikking gesteld. Door het louter gebruik van de Website, aanvaardt u onderhavige voorwaarden, evenals alle geldende beperkingen met betrekking tot het gebruik van de Website.

 

2.         BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Artsana Belgium stelt alles in het werk om nauwkeurige en actuele informatie ter beschikking te stellen. Artsana Belgium staat echter niet garant voor de nauwkeurigheid en de volledigheid van de informatie die op de Website voorkomt. De aansprakelijkheid van Artsana Belgium zal niet kunnen worden ingeroepen naar aanleiding van het gebruik van de Website, noch van andere sites waarnaar de Website via hyperlinks verwijst. Artsana Belgium behoudt zich het recht voor om de Website op elk ogenblik te wijzigen. Het gebruik van de Website en van zijn inhoud behoort volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruikers; hetzelfde geldt voor de sites waarnaar de Website via hyperlinks verwijst. De aansprakelijkheid van de Website noch van de personen die hebben bijgedragen tot het creëren, het aanmaken en het aanleveren van de Website, zal kunnen worden ingeroepen ingeval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou optreden als gevolg van het bezoeken, gebruiken of niet kunnen gebruiken van de Website, of nog als gevolg van foutieve of ontbrekende informatie op het vlak van de inhoud. Deze bepaling is evenzeer van toepassing op sites waarnaar de Website via hyperlinks verwijst.

 

3.         HYPERLINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De hyperlinks naar andere websites hebben louter tot doel om het consulteren van de Website te vergemakkelijken. Het bestaan van hyperlinks naar andere websites betekent in geen geval dat Artsana Belgium de inhoud van betreffende websites van derden goedkeurt. De aansprakelijkheid van Artsana Belgium zal in geen enkel geval kunnen ingeroepen worden op basis van een website van derden, de inhoud ervan of het gebruik van die inhoud.

 

4.         INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1      COPYRIGHT

De volledige inhoud van de Website, hieronder te begrijpen ontwerp, tekst, voorstelling, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en alle andere elementen die zich op de pagina's van de Website bevinden (inclusief de broncodes en de databanken), evenals hun selectie, zijn exclusief eigendom van Artsana Belgium, en behoren tot de exclusieve rechten van Artsana Belgium of van een andere vennootschap binnen de Artsana Groep, of worden op de Website weergegeven met de toestemming van de betrokken eigenaar.

Elke reproductie, kopie, distributie, aanpassing, wijziging, vertaling, verspreiding of heruitgave van de Website, evenals het inlassen van hyperlinks naar de Website ten persoonlijke, algemene of commerciële titel, is verboden zonder de uitdrukkelijke, geschreven toelating vanwege Artsana Belgium.

Artsana Belgium staat het nazicht, kopiëren, downloaden en afdrukken van de op de Website beschikbare documenten slechts toe in het kader van uitsluitend persoonlijk gebruik en onder de volgende voorwaarden:

-     De documenten mogen slechts voor persoonlijk, en bijgevolg niet-commercieel gebruik worden aangewend, terwijl de informatie niet mag worden verspreid of verdeeld.

-     De documenten mogen niet worden gewijzigd.   

Deze toelating geldt niet voor documenten afkomstig van andere leveranciers die inhoud verzorgen, en die mogelijks op de Website worden vermeld.

Het downloaden of elke andere vorm van reproductie van gegevens of van afbeeldingen afkomstig van de Website, doet geen enkele overdracht van recht op eender welke software of drager ontstaan. Elke inbreuk zal het voorwerp uitmaken van gerechtelijke vervolging.

 

4.2     MERKEN EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De merken, en elk ander typerend teken die op de Website voorkomen en gebruikt worden, zijn exclusief eigendom van Artsana Belgium of van een andere vennootschap die met de Artsana Groep verbonden is. Geen enkel gebruik van deze merken of tekens is toegestaan zonder de geschreven toelating van Artsana Belgium.

Alle andere merken, product- en vennootschapsnamen, en logo's die op de Website voorkomen, zijn exclusief eigendom van hun respectieve eigenaars.

 

5          BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

5.1     INFORMATIE-INZAMELING

De Website kan uw persoonlijke gegevens op twee wijzen inzamelen:

-     rechtstreeks, wanneer u vrijwillig uw persoonlijke gegevens meedeelt.

-     automatisch, via software die de Website gebruikt.

i)        De gegevens die u ons meedeelt

Als gebruiker van de Website is het mogelijk dat u persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of gelijkaardige informatie) meedeelt.

De diensten beschikbaar op de Website, zijn enkel toegankelijk via een identiteitscontrole ("gebruikersnaam" en "paswoord"), die u kan kiezen naar aanleiding van uw inschrijving op de site. Via uw "gebruikersnaam" en "paswoord" kunt u uw persoonsgegevens uit het inschrijvingsformulier wijzigen of schrappen. Het inzamelen van uw persoonsgegevens is facultatief. Echter zal het niet meedelen van deze gegevens, het gebruik van bepaalde diensten van de Website verhinderen.

ii).      De gegevens die automatisch worden ingezameld

De Website zamelt automatisch bepaalde gegevens in over uw gebruik van de Website. De automatisch ingezamelde gegevens betreffen:

  • Het IP-adres van uw computer;
  • De systeemgegevens van uw computer, uw verbinding, het type en versie van uw internetbrowser en van uw besturingssysteem, het besturingssysteem van uw mobiel toestel of tablet, evenals de gebruikersidentificatie van uw randapparatuur en andere technische identificatiegegevens;
  • Het URL-adres van uw verbindingen, inclusief datum en uur, evenals de onderwerpen die u raadpleegt op de Website.

Artsana Belgium kan deze gegevens voor bepaalde doeleinden gebruiken en bekendmaken, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetgeving. Artsana Belgium brengt er u van op de hoogte dat zij deze gegevens kan samenvoegen met uw persoonlijke gegevens, waarbij Artsana Belgium de samengevoegde gegevens zal behandelen als 'persoonsgegevens' in de zin van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

5.2     GEBRUIK VAN INGEZAMELDE GEGEVENS, VERANTWOORDELIJKHEID EN DOELEINDEN

i)        Algemeen

Artsana, die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, brengt er u van op de hoogte dat de persoonlijke gegevens die u vrijwillig heeft meegedeeld bij het invullen van het inschrijvingsformulier, het voorwerp zullen uitmaken van gegevensverwerking, al dan niet op geautomatiseerde wijze, op papier, of via elektronische of telematische wijze, overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw gegevens worden ingezameld en verwerkt: (i) om u toe te laten speciale diensten en aanbiedingen op de Website te consulteren en te genieten; (ii) voor studie- en statistische redenen, in het kader van tevredenheidsenquêtes en voor het beheer van promotieacties waar u aan deelneemt, en (iii) voor marktonderzoek en profielbepaling binnen de hierna weergegeven voorwaarden (cf. 5.2 (ii) en (iii)), en mits naleving van de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op deze doeleinden (hierin begrepen de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

De persoonsgegevens die verschaft worden om te kunnen genieten van de diensten van de Website, zullen eveneens worden verwerkt om administratieve, boekhoudkundige en fiscale redenen, die verband houden met de hoger vermelde diensten, en waartoe de van toepassing zijnde wetten en regelgeving verplichten.

De persoonsgegevens worden door Artsana Belgium bewaard, gedurende een periode die wordt voorzien voor het opzetten van commerciële promoties, voor het tot stand brengen van profielbepalingen, of nog voor het ontwikkelen van elke andere activiteit in de zin van de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

ii).      Marktonderzoek

Indien u hiermee instemt, zullen de niet-verplichte persoonsgegevens die u vrijwillig meedeelt naar aanleiding van het invullen van het inschrijvingsformulier, verwerkt worden, met of zonder instrumenten voor gegevensverwerking, om u inlichtingen, reclame en promoties rond de Chicco producten toe te sturen, alsook om de klantentevredenheid te meten aangaande de producten en diensten van Chicco, hierin begrepen de producten en diensten die nog in studiefase zitten. Die inlichtingen kunnen u worden toegestuurd via post, e-mail, telefoon, of nog per SMS en/of MMS.

Het inzamelen van deze bijkomende gegevens in het kader van marktonderzoek is facultatief, en vindt slechts plaats op voorwaarde dat u hier mee heeft ingestemd. Het gebrek aan instemming om deze gegevens te verschaffen, zal tot gevolg hebben dat Artsana de bovenvermelde activiteiten rond marktonderzoek niet zal uitvoeren.

iii).     Profielbepaling

Indien u hiermee instemt, zullen de niet-verplichte persoonsgegevens die u vrijwillig meedeelt naar aanleiding van het invullen van het inschrijvingsformulier, verwerkt worden, met of zonder instrumenten voor gegevensverwerking, om onderzoek te doen naar profielbepaling op het vlak van uitgaven, dit wil zeggen specifieke analyses uitvoeren om de commerciële aanbiedingen vanwege de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, af te stemmen op de behoeften van de klanten.

Het inzamelen van deze bijkomende gegevens met het oog op profielbepaling is facultatief, en vindt slechts plaats op voorwaarde dat u hier mee heeft ingestemd. Het gebrek aan instemming om deze gegevens te verschaffen, zal tot gevolg hebben dat Artsana Belgium de bovenvermelde activiteiten van profielbepaling, evenals het afstemmen van commerciële aanbiedingen op de behoeften van de klant, niet zal uitvoeren.

 

5.3       DE BESTEMMELINGEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Artsana Belgium is de bestemmeling van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verspreid of bekend gemaakt aan derden, met uitzondering evenwel van vennootschappen binnen de Artsana Groep (waar Artsana Belgium toe behoort), de externe operatoren aan wie Artsana Belgium diensten in onderaanneming heeft gegeven en de personeelsleden die in het kader van de bovenvermelde doeleinden instaan voor de verwerking van persoonsgegevens. De lijst met alle betrokken personen kan worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van Artsana Belgium en kan op eenvoudig verzoek worden vrijgegeven. Artsana Belgium kan in dit kader de ingezamelde persoonlijke gegevens overdragen naar een andere lidstaat van de Europese Unie, maar niet daarbuiten.

Artsana Belgium zal in geen enkel geval uw persoonsgegevens verkopen of overdragen aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden, tenzij Artsana Belgium uw uitdrukkelijke instemming bekomt om uw gegevens op deze wijze te mogen overdragen.

 

5.4       VEILIGHEID

Artsana Belgium voorziet in alle gepaste en adequate veiligheidsmaatregelen om de kwaliteit, de veiligheid en de integriteit van de ingezamelde en verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De toegepaste technologie, het beleid en de veiligheidsprocedures zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens beschermd zijn tegen elke ongeoorloofde raadpleging, tegen elk oneigenlijk gebruik, en tegen elke openbaarmaking, verlies of vernietiging. Het is echter uw verantwoordelijkheid om erover te waken dat de computer die u gebruikt, voldoende beveiligd is (bijvoorbeeld met een anti-virusprogramma, een persoonlijke firewall, en via de veiligheidsinstellingen van uw browser).

 

5.5     MODALITEITEN OM UW RECHTEN UIT TE OEFENEN

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd) betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u op elk moment het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, om ze te verbeteren of om ze te schrappen. U kan zich eveneens, op basis van legitieme redenen, gratis verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.

U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info.belgium@chicco.be of door een brief te schrijven naar Artsana Belgium Chicco - Temselaan 5 - 1853 Strombeek-Bever, of tenslotte nog door de rubriek 'Ons contacteren' aan te klikken op de Website.

U heeft ook het recht om de verklaring van Artsana Belgium in het register van de Privacycommissie, te raadplegen.

 

6          COOKIES       

Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden opgeslaan en die toelaten dat u herkend wordt wanneer u de Website bezoekt. Daarnaast zullen cookies ook informatie opslaan betreffende de onderwerpen die u raadpleegt op de Website (de pagina's die u bezoekt, datum en uur van uw bezoek, enz.) De informatie die cookies bezorgen stellen ons in staat om uw surfgedrag aangaande onze producten en diensten beter te analyseren, en helpen ons om u een betere gebruikerservaring te bezorgen.

Indien u niet wenst dat de Website cookies op uw computer installeert, kunt u uw browser hierop instellen. Wanneer u deze cookies uitschakelt, moet wel rekening worden gehouden met het feit dat het gebruik van bepaalde functies en toepassingen op de Website, wordt verhinderd.

 

7          CONTACT

Indien u opmerkingen of vragen heeft over deze wettelijke vermeldingen of over de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met:

Artsana Belgium – Trademart Brussels

PO box 53 – Atomium Square 1

1020 Brussel

Tel. (+32) 02 300 82 40

BTW BE0433810823

Verantwoordelijke voor publicaties: [Laurent Livan]

 

8          TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De bovenvermelde voorwaarden en richtlijnen worden beheerst door Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over een geschil, een betwisting of een vordering, die voortspruit uit of verband houdt met bovenvermelde voorwaarden en richtlijnen, en die betrekking heeft op hun bestaan, geldigheid of afdwingbaarheid. Dit voor zover het geschil, de betwisting of de vordering niet in der minne kunnen worden geregeld.