Gebruiksvoorwaarden

Dit document bevat de algemene gebruiksvoorwaarden van de website chicco.be die eigendom is van en beheerd wordt door Artsana Belgium.

Artsana Belgium kan deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Wijzigingen en updates van de gebruiksvoorwaarden worden aan de gebruikers meegedeeld op de startpagina van de website zodra ze zijn vastgesteld en zijn bindend bij publicatie op de website in diezelfde rubriek.

Indien u reeds hebt ingestemd met deze gebruiksvoorwaarden in verband met de aankoop van of het abonnement op een door Artsana geleverde dienst, zullen wij u op de hoogte brengen van elke wezenlijke wijziging van deze gebruiksvoorwaarden en dient u de gewijzigde voorwaarden te aanvaarden. Wij verzoeken u daarom dit gedeelte regelmatig te raadplegen om de meest recente en bijgewerkte gebruiksvoorwaarden te controleren. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.


De toegang tot en het gebruik van de site, met inbegrip van het bekijken van de webpagina's, het communiceren met Artsana Belgium, het downloaden van productinformatie en het aankopen van producten van de site, zijn activiteiten die door de gebruikers uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden uitgevoerd en die geen verband houden met enige commerciële, zakelijke of professionele activiteit.

Vergeet niet dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik van de site en de inhoud ervan. Artsana Belgium kan immers niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebruik van de site en de inhoud ervan door gebruikers dat niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, onverminderd de aansprakelijkheid van Artsana Belgium voor opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

In het bijzonder bent u als enige verantwoordelijk voor de mededeling van onjuiste, valse informatie en gegevens van derden zonder hun toestemming, alsmede voor het onjuiste gebruik daarvan.

Ten slotte, aangezien elk materiaal wordt gedownload of anderszins verkregen via het gebruik van de dienst naar keuze en op risico van de gebruiker, is elke aansprakelijkheid voor schade aan computersystemen of verlies van gegevens als gevolg van de downloadoperaties de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kan deze niet worden toegeschreven aan Artsana Belgium.


Artsana Belgium wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van de ontoegankelijkheid van de diensten op de website of als gevolg van virussen, beschadigde bestanden, fouten, weglatingen, dienstonderbrekingen, annulering van inhoud, problemen met het netwerk, leveranciers of telefoon- en/of telematicaverbindingen, ongeoorloofde toegang, wijziging van gegevens, storingen en/of defecten van de elektronische apparatuur van de gebruiker.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de veilige bewaring en het correcte gebruik van zijn persoonlijke gegevens, met inbegrip van de identificatiemiddelen die toegang geven tot de gereserveerde diensten, alsook voor alle schadelijke gevolgen of schade die Artsana France SAS of derden zouden kunnen ondervinden ten gevolge van een verkeerd gebruik, verlies of diefstal van deze gegevens.

 

Privacybeleid

Lees het gedeelte over privacy zorgvuldig, dat ook van toepassing is als u de site bezoekt en gebruik maakt van de diensten, maar geen producten koopt. De sectie Privacy helpt u te begrijpen hoe Artsana Belgium uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt en voor welke doeleinden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, zoals, maar niet beperkt tot, werken, afbeeldingen, foto's, dialogen, muziek, geluiden en video's, documenten, tekeningen, figuren, logo's en elk ander materiaal, in welk formaat dan ook, gepubliceerd, met inbegrip van menu's, webpagina's, afbeeldingen de kleuren, patronen, hulpmiddelen, lettertypes en vormgeving van de website, schema's, lay-out, methoden, processen, functies en software die deel uitmaken van de website, worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten vanArtsana Belgium en andere rechthebbenden. Volledige of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm dan ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Artsana Belgium.

Artsana Belgium heeft het exclusieve recht om de directe of indirecte, tijdelijke of permanente reproductie van de Site en zijn inhoud in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, toe te staan of te verbieden. Met betrekking tot het gebruik van de site bent u slechts bevoegd de site en de inhoud ervan te raadplegen. U mag ook alle andere tijdelijke reproductiehandelingen verrichten, zonder eigen economische betekenis, die als tijdelijk of bijkomstig worden beschouwd en die een integraal en essentieel onderdeel vormen van dezelfde presentatie van de website en zijn inhoud, evenals alle andere navigatiehandelingen op de website die uitsluitend worden verricht voor het legitieme gebruik van de website en zijn inhoud.

Anderzijds is het u niet toegestaan de website en de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te reproduceren, op welke drager dan ook. Elke reproductie moet van tijd tot tijd worden goedgekeurd door Artsana Belgium of, in voorkomend geval, door de auteurs van de verschillende werken op de site.

Deze reproductie moet in elk geval gebeuren voor legale doeleinden en met inachtneming van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Artsana Belgium en de auteurs van de afzonderlijke werken op de site. De auteurs van de afzonderlijke op de site gepubliceerde werken hebben het recht te allen tijde het auteurschap van hun werken op te eisen en zich te verzetten tegen elke vervorming, verminking of andere wijziging van de werken zelf, met inbegrip van elke handeling of beschadiging van de werken die hun eer of reputatie schaadt.


Handelsmerken en domeinnamen

Artsana Belgium is, rechtstreeks of via haar dochterondernemingen/dochterondernemingen/vennootschappen, de exclusieve eigenaar van het logo en de domeinnaam "chicco.be" en elk ander onderscheidend teken.

Alle distinctieve tekens die de op de site verkochte producten onderscheiden, zijn geregistreerde handelsmerken van Artsana en/of andere moeder-, dochter- of geassocieerde bedrijven en/of hun respectieve eigenaars en worden op de site uitsluitend gebruikt om de te koop aangeboden producten te onderscheiden, te beschrijven en er reclame voor te maken.

Artsana Belgium en alle andere merkhouders hebben het recht om exclusief gebruik te maken van hun respectieve handelsmerken.

U mag, behalve met toestemming van Artsana Belgium en alle andere eigenaars van handelsmerken die op de Site worden weergegeven, deze handelsmerken niet gebruiken, zelfs en vooral niet om producten of diensten te onderscheiden die niet gelijk zijn aan die van de Site of andere eigenaars van handelsmerken.

De meeste merken die op de site aanwezig zijn en die verwijzen naar producten die op de site te koop zijn, zijn bekend en bekend bij het grote publiek en bij elke gebruiker.

Elk ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken is verboden en kan ernstige juridische gevolgen hebben. Het is niet toegestaan deze merken en alle andere op de site aanwezige onderscheidingstekens te gebruiken om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze merken of op zodanige wijze dat deze merken of hun houders worden benadeeld.


Links naar andere websites

De Site bevat hyperlinks ("links") naar andere websites die geen verband houden met Artsana Belgium.

Voor websites van derden die aan deze Site gekoppeld zijn, gelden gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid die losstaan van en buiten het bestek van dit document vallen.

Artsana Belgium controleert of bewaakt deze websites en hun inhoud niet. Artsana Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de regels die zij hanteren met betrekking tot uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens uw surfactiviteiten.

Daarom vragen wij u voorzichtig te zijn wanneer u via de links op de site verbinding maakt met deze websites en hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wij herinneren u eraan dat deze gebruiksvoorwaarden en dit privacybeleid niet van toepassing zijn op websites die door andere partijen dan Artsana Belgium worden beheerd.

De site bevat links naar andere websites uitsluitend voor het gemak van zijn gebruikers voor het zoeken en browsen, en om hyperlinks op het internet naar andere websites mogelijk te maken.

De activering van links impliceert geen enkele aanbeveling of aanwijzing van Artsana Belgium om deze sites te bezoeken en te bekijken, noch enige garantie met betrekking tot hun inhoud, diensten of goederen die door hen aan internetgebruikers worden geleverd en verkocht.


Waarschuwing voor inhoud

Artsana Belgium heeft alle nodige voorzorgen genomen om de publicatie op haar website te vermijden van inhoud die scènes of situaties van fysiek of psychologisch geweld afbeeldt of voorstelt of die, afhankelijk van de gevoeligheid van de gebruikers van de site, kan worden beschouwd als een schending van burgerlijke overtuigingen, mensenrechten en de waardigheid van personen, in al zijn vormen en uitdrukkingen.

In elk geval garandeert Artsana Belgium niet dat de inhoud van de website geschikt of legaal is in andere landen buiten Frankrijk.

Indien dergelijke inhoud in een dergelijk land echter onwettig of illegaal wordt bevonden, verzoeken wij u onze website niet te bezoeken en, indien u toch besluit de website te bezoeken, er rekening mee te houden dat elk gebruik dat u van de op de website aangeboden diensten maakt, uw eigen en persoonlijke verantwoordelijkheid is.

Artsana Belgium heeft ook alle redelijke voorzorgen genomen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de site juist is en geen onjuiste of verouderde informatie bevat op de datum van publicatie op de website en, in de mate van het mogelijke, daarna.

Artsana Belgium is echter niet aansprakelijk jegens de gebruikers voor de juistheid en volledigheid van de door Artsana Belgium op de website gepubliceerde inhoud, behoudens haar aansprakelijkheid voor opzettelijke fout en grove nalatigheid en behoudens wettelijke bepalingen. Bovendien kan Artsana Belgium zijn gebruikers niet garanderen dat de website ononderbroken, zonder onderbrekingen en zonder fouten of storingen ten gevolge van de internetverbinding zal werken.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de website, neem dan contact op met de klantenservice. Een medewerker van de klantenservice zal beschikbaar zijn om u te helpen en uw toegang tot de website zo mogelijk te herstellen.

Evenzo raden wij u aan contact op te nemen met uw internetprovider of te controleren of elk apparaat voor verbinding met internet en toegang tot webinhoud correct is geactiveerd, met inbegrip van uw internetbrowser.

Hoewel Artsana Belgium alles in het werk stelt om een ononderbroken toegang tot de website te verzekeren, is het mogelijk dat de site door het dynamische karakter van het internet en zijn inhoud niet zonder onderbreking, onderbreking of discontinuïteit kan werken omdat de website moet worden bijgewerkt.

Artsana Belgium heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de websitediensten, de integriteit van de verkeersgegevens en de elektronische communicatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of kennisname, en om het risico van verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot vertrouwelijke en andere gegevens en informatie betreffende haar gebruikers te vermijden.

Artsana Belgium heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de websitediensten, de integriteit van de verkeersgegevens en de elektronische communicatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of kennisname, en om het risico van verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot vertrouwelijke en andere gegevens en informatie betreffende haar gebruikers te vermijden.


Afwijzing van aansprakelijkheid

Deze website vertegenwoordigt geen krant, aangezien hij zonder periodiciteit wordt bijgewerkt. Het kan derhalve niet als een redactioneel product worden beschouwd.

 

Ons commercieel beleid

Artsana Belgium is de commerciële vennootschap die eigenaar is van het domein en verantwoordelijk is voor het beheer van de chicco.be website, de promotie van het imago van de producten op de virtuele kanalen en de contacten met de consumenten. Artsana Belgium behoudt zich het recht voor om bestellingen van andere personen dan de "consument" niet te verwerken of in elk geval bestellingen die niet in overeenstemming zijn met haar commercieel beleid.


Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze algemene gebruiksvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing.