PRIVACYBELEID

Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad

Dit Privacybeleid wordt verstrekt in overeenstemming met de Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 (hierna de "Verordening" of de "GDPR").


Samenvatting

1. Gezamenlijke controleurs

2. Categorieën verwerkte gegevens

3. Doeleinden van de verwerking

4. Mededeling en openbaarmaking van gegevens

5. Overdracht van gegevens

6. Bewaartermijn

7. Rechten van de betrokkenen

8. Hoe uw rechten uitoefenen


1. GEZAMENLIJKE CONTROLEURS 

De persoonsgegevens van gebruikers en klanten (hierna de "Betrokkenen") worden, overeenkomstig art. 26 van de GDPR, verwerkt door de volgende gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking:

- Artsana S.p.A., gevestigd te via Saldarini Catelli 1, Grandate (CO), BTW-nummer 00227010139,

- Artsana France S.A.S., met maatschappelijke zetel op het adres Rue de la Métallurgie 17-19, Saint Denis (Frankrijk), BTW. FR95300882032,

- N.V. Artsana Belgium S.A., met maatschappelijke zetel te Trademart Brussels - Atomium Square 1, Brussel (België), BTW-nummer 0433810823,

- Artsana Spain S.A., met maatschappelijke zetel te Avenida de Los Industrias 10 Poligono Industrial Urtinsa, Alcorcon (Madrid), BTW-nr. ESA28189801 en

- Artsana Portugal S.A., gevestigd te Rua Humberto Madeira 9 Queluz de Baixo, Barcarena (Lissabon), BTW-nr. C500109907.

 

(hierna de "Ondernemingen" of de "Gezamenlijk Verantwoordelijke Entiteiten").


2. CATEGORIEËN VAN GEGEVENS 

De persoonsgegevens die door de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking kunnen worden verzameld en verwerkt voor de hieronder nader omschreven doeleinden zijn de volgende

a) persoonsgegevens van gebruikers en minderjarigen: voornaam, achternaam, geboortedatum, vermoedelijke geboortedatum;

b) contactgegevens: klantenkaartnummer, adres, mobiele telefoon, e-mail;

c) voorkeur- en verbruiksgegevens: aankopen, deelname aan promotieacties, retourzendingen, klachten, producten in het winkelwagentje en/of geselecteerd als favoriet;

d) gegevens betreffende de gebruikte betalingswijzen bij de registratie van een kredietkaart.

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld, hetzij rechtstreeks bij de betrokkenen, hetzij via andere gemeenschappelijk verantwoordelijken voor de verwerking die de betrokkenen naar behoren hebben geïnformeerd.


3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden

a) de gemeenschappelijk verantwoordelijken voor de verwerking in staat te stellen hun rechten te doen gelden;

b) om marketingactiviteiten uit te voeren (bijvoorbeeld het verzenden van e-mails en/of SMS), met inbegrip van productpromotie, nieuwscommunicatie, communicatie over evenementen en het verzenden van speciale promoties en updates en reclame- en promotiecommunicatie;

c) voor analytische doeleinden - via een geautomatiseerd proces - om de betrokkenen te profileren teneinde de marketingactiviteiten af te stemmen op de behoeften van de betrokkenen;

d) voor analyse en marktonderzoek, met inbegrip van de mate van tevredenheid van de betrokkenen.

De betrokkenen kunnen de verwerking van hun gegevens voor de onder b) en c) genoemde doeleinden weigeren; elke weigering zal het de gemeenschappelijk verantwoordelijken voor de verwerking onmogelijk maken de daar bedoelde activiteiten uit te voeren. Voorts kunnen de betrokkenen hun toestemming te allen tijde intrekken.


De verstrekking van gegevens voor de toepassing van punt d) is facultatief; een weigering om dergelijke gegevens te verstrekken zal het de gemeenschappelijk verantwoordelijken voor de verwerking alleen onmogelijk maken de daarin bedoelde activiteiten uit te voeren, op grond van hun legitieme belang om de mate van tevredenheid van de betrokkenen te peilen.


4. MEDEDELING EN OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

Onverminderd de mededelingen overeenkomstig de wettelijke verplichtingen kunnen de persoonsgegevens van de betrokkene ook worden meegedeeld aan de Joint Managers, aan :

- medewerkers;

- dienstverleners op het gebied van administratie en boekhouding

- overheden in het algemeen, administraties, nationale en buitenlandse overheidsorganen en -organisaties

- zakelijke partners van de gemeenschappelijke controleurs die belast zijn met het beheer van de verkooppunten;

- dienstverleners op het gebied van gegevensinvoer en digitale archivering;

- marketing bedrijven.

Uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden, en in voorkomend geval met toestemming van de betrokkene.


5. OVERDRACHT VAN GEGEVENS 

De persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen en verwerkt.

In het geval dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, zullen wij ervoor zorgen dat: (i) de persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen waarvan erkend is dat zij een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden; of (ii) de doorgifte geschiedt met inachtneming van passende waarborgen, zoals de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen (met inbegrip van de door het Europees Comité voor gegevensbescherming aanbevolen aanvullende waarborgen).

- Toereikendheidsbesluiten (artikel 45 GDPR): de Europese Commissie heeft vastgesteld dat bepaalde landen buiten de Europese Economische Ruimte een passende bescherming van persoonsgegevens bieden.

- Modelcontractbepalingen (artikel 46 GDPR): De Europese Commissie heeft ook modelcontractbepalingen vastgesteld, die waarborgen bieden voor persoonsgegevens die buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven. Wij kunnen deze modelcontractbepalingen gebruiken in het geval van een doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens biedt. Als u meer wilt weten over deze maatregelen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het gedeelte "Hoe uw rechten uitoefenen" aan het einde van dit privacybeleid.


6. BEWAARNEMING VAN GEGEVENS 

De Vennootschap bewaart de persoonsgegevens in haar systemen op een zodanige wijze dat de identificatie van de betrokkenen mogelijk is volgens de volgende criteria

- voor een periode die niet langer is dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, behalve voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving en contractuele verplichtingen vereist is;

- om aan specifieke wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen;

- indien van toepassing en rechtmatig, totdat de betrokkene om verwijdering verzoekt.


De persoonsgegevens die worden verwerkt om de verschillende marketingacties uit te voeren op basis van uw toestemming zoals hierboven vermeld, worden bewaard totdat uw toestemming wordt ingetrokken of gedurende 3 jaar na uw laatste contact met een Joint Manager.


7. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De betrokkene heeft het recht om zijn of haar rechten uit te oefenen, zoals erkend door de wetgeving en in het bijzonder door de artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR, zoals:

- Recht op toegang: het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te vernemen of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot de betrokken persoonsgegevens en nadere informatie over de oorsprong, de doeleinden, de categorieën van verwerkte gegevens, de ontvangers van de verstrekking en/of doorgifte van de gegevens, enz.

- Recht op rectificatie: het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, ook door middel van een aanvullende verklaring.

- Recht op wissen: het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen dat persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist in geval :

- de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor het doel van de verwerking ;

- de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, wordt ingetrokken en er geen andere toepasselijke rechtsgrondslag voor de betrokken verwerking is;

- persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

- persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die als rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke hebben.

- Recht op beperking van de verwerking: Recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen in gevallen waarin de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist (gedurende de periode die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van die persoonsgegevens te controleren), indien de verwerking onwettig is en de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, indien de persoonsgegevens voor de betrokkene noodzakelijk zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, indien de betrokkene na het bezwaar tegen de verwerking wacht op verificatie of het legitieme belang van de voor de verwerking verantwoordelijke al dan niet prevaleert.

- Recht op gegevensportabiliteit: het recht om persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, uitsluitend wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming of op een overeenkomst en uitsluitend voor elektronisch verwerkte gegevens.

- Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, heeft een betrokkene die van mening is dat de hem of haar betreffende verwerking in strijd is met de bepalingen van de GDPR, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

- Recht op intrekking van toestemming: indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, hebben de betrokkenen het recht hun toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

- U hebt ook het recht om instructies te geven met betrekking tot het bewaren, verwijderen en openbaar maken van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Bij gebrek aan instructies van u kunnen uw erfgenamen verzoeken om openbaarmaking of verwijdering van uw persoonsgegevens door ons een e-mail te sturen, zoals uiteengezet in het gedeelte "Hoe uw rechten uitoefenen" hieronder.


8. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

Om de door de GDPR voorziene rechten uit te oefenen, kan de betrokkene :

- zijn verzoeken te richten aan de gemeenschappelijk controleur aan wie de gegevens zijn verstrekt, met in de onderwerpregel "Privacy" en het referentieland.

Met de Joint Controllers kan contact worden opgenomen door in te loggen op hun respectieve websites, met name

- voor Artsana S.p.A. (Italië): chicco.it/assistenza-servizio-clienti.html

- voor Artsana France S.A.S. (Frankrijk): chicco.fr/assistance-service-client.html

of door contact op te nemen met de Joint Data Controllers op de postadressen in punt 1 hierboven ("Data Controller").

- De Joint Controllers hebben een gemeenschappelijk contactpunt voor alle betrokkenen aangewezen in het speciale team van het moederbedrijf Artsana S.p.A. dat bereikbaar is op serviceprivacy@artsana.com.